Slashstroke Magazine 
Levi, Olivier & Tony wearing Roberto Piqueras & others. 

Slashstroke Magazine 

Levi, Olivier & Tony wearing Roberto Piqueras & others.