VOGUE Paris
September 2012
Kati Nescher by Alasdair Mclellan

VOGUE Paris

September 2012

Kati Nescher by Alasdair Mclellan