V MAGAZINE
#78
Photography by Kacper Kasprzyk
Stylism by Jay Massacret 

V MAGAZINE

#78

Photography by Kacper Kasprzyk

Stylism by Jay Massacret